Αρχική » Η Κοσμητεία » Οργάνωση και αρμοδιότητες

Οργάνωση και αρμοδιότητες της Κοσμητείας

Η Κοσμητεία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία (Ν. 1268/1982 έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3549/2007), είναι όργανο διοίκησης των Σχολών των Α.Ε.Ι. Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τμήματος.  Ο Κοσμήτορας αναδεικνύεται από σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή των Προέδρων των Τμημάτων που ανήκουν στη Σχολή.

Η Κοσμητεία:

i) γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό - αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή,

ii) εγκρίνει και συντονίζει τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής και συντονίζει τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων,

iii) επεξεργάζεται προτάσεις των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων Δ.Ε.Π. και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο,

iv) αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας, καθώς και για την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ε.Τ.Ε.Π. στα Εργαστήρια ή Κλινικές της Σχολής.